Algemene voorwaarden

Tja, ze zijn ook nodig. Voor iedereen die houdt van simpel en helder, hebben we onze algemene voorwaarden in duidelijke taal opgeschreven. Je vindt ze hier onder!

Leveringsvoorwaarden

 • De door u bij ons bestelde producten worden bezorgd (mits hiervoor gekozen) door een koeriersdienst. Dit kan zijn Besseling vervoer of PostNL. Voor alle informatie en de actuele onkosten kijkt u op de pagina bezorgen en afhalen.
 • Wij verzenden de producten zodra wij uw betaling binnen hebben. In het geval van vooruitbetaling kunt u het verschuldigde bedrag storten op rekening NL71 RABO 0102 1009 77 t.n.v. Harings Tweewielers V.O.F. te Almelo. Wij verzoeken u dit te doen onder vermelding van uw bestelnummer die u per e-mail bevestiging ontvangt.
 • In onze webwinkel worden ook andere betalingsmethoden aangegeven waaronder iDeal. Uw betaling wordt dan direct verwerkt als contante betaling.
 • Wanneer u nog niet heeft betaald kunt u uw bestelling binnen 7 dagen annuleren middels een e-mail of telefonisch contact.
 • Sommige artikelen in onze webwinkel kunnen op de foto iets afwijken van de werkelijkheid. Wij doen ons uiterste best om dit te voorkomen.
 • Wij houden de voorraden zo actueel mogelijk, maar het kan incidenteel voorkomen dat een artikel tijdelijjk niet leverbaar is. U krijgt dan bericht over de levertijd en indien gewenst uw geld terug.


Verkoopvoorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Harings Tweewielers V.O.F. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn in onze webwinkel te bekijken.
  2. Door een bestelling bij Harings Tweewielers V.O.F. te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.
  3. Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
  1. Alle aanbiedingen van Harings Tweewielers V.O.F. zijn vrijblijvend. Harings Tweewielers V.O.F. heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  2. Een overeenkomst komt pas tot stand als Harings Tweewielers V.O.F. uw bestelling heeft geaccepteerd en bevestigd. Harings Tweewielers V.O.F. heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van en uw betaalde aankoopbedrag retour.
 3. Prijzen en betalingen
  1. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  2. U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden, aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Harings Tweewielers V.O.F..
  3. Als u niet tijdig – volledig – betaalt, heeft Harings Tweewielers V.O.F. het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
  4. Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Harings Tweewielers V.O.F., heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Harings Tweewielers V.O.F..
 4. Levering
  1. De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen, tenzij door Harings Tweewielers V.O.F. en de koper anders wordt overeengekomen. Bij artikelen die voor u op maat worden gefabriceerd kan de levertijd oplopen tot honderd twintig (120) dagen. In geval van overschrijden van de levertermijn ontvangt u hier tijdig bericht van en heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
  2. Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.
 5. Eigendomsvoorbehoud
  1. Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico ter zake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.
 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Harings Tweewielers V.O.F. geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.
  2. Harings Tweewielers V.O.F. garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 7. Reclames en aansprakelijkheid
  1. Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 2 (twee) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Harings Tweewielers V.O.F. te melden.
  2. Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Harings Tweewielers V.O.F. de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs min de daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.
  3. U heeft 14 kalenderdagen bedenktijd of u het door gekochte artikel wilt behouden.
  4. Kosten voor terugsturen van uw aankoop zijn altijd voor de koper.
  5. Terugsturen van een artikel kan alleen in ongebruikte staat, dit ter beoordeling van Harings Tweewielers V.O.F..
 8. Bestellingen/communicatie
  1. Harings Tweewielers V.O.F. is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Harings Tweewielers V.O.F., dan wel tussen Harings Tweewielers V.O.F. en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Harings Tweewielers V.O.F.
 9. Diversen
  1. U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Harings Tweewielers V.O.F. deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.
  2. Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Harings Tweewielers V.O.F. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Harings Tweewielers V.O.F. vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.
  3. Harings Tweewielers V.O.F. mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.
  4. Onverminderd de overige aan Harings Tweewielers V.O.F. toekomende rechten, heeft Harings Tweewielers V.O.F. in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.
 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Harings Tweewielers
Nieuwstraat 95-99
7605 AC Almelo

Tel. +31 (0)546 816232
Fax. +31 (0)546 455426

KvK nummer 06013686
BTW nummer NL805981135B01

IBAN nummer NL71 RABO 0102 1009 77
BIC nummer  RABONL2U

www.haringstweewielers.nl
info@haringstweewielers.nl